Trần Đình Ngọc Thanh

Co Founder, CTO

Trần Đinh Ngọc Thanh tố t nghiệp Khoa CNTT, ĐH Bách khoa Đà Nẵng với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển hệ thống thanh toán, hệ thống phân phối Shipping... xây dựng trên nên tảng công nghệ Microsoft

  • phát triển MC Payment 2014